Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez BARTOSZ BĄKOWSKI POLSKA z siedzibą przy ulicy Bartka Zwycięzcy 7/3 w Jeleniej Górze 58-500, NIP 6112803500, REGON 384499810, zarejestrowaną w CEIDG, zwaną dalej „Administratorem”, w ramach serwisu internetowego haired.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Przedstawiciel Administratora Bartosz Bąkowski kontaktuje się z Użytkownikami za pośrednictwem:
  – formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
  – z wykorzystaniem poczty elektronicznej kontakt@haired.pl,
  – korespondencyjnie na adres firmy.
 3. Osoba składająca zamówienie w Serwisie zwana jest dalej „Użytkownikiem”.
 4. Administrator zobowiązuje się sprzedawać Użytkownikom towary prezentowane w Serwisie po cenach i na warunkach wskazanych w Serwisie. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.
 5. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić umówioną cenę za zamówione towary.
 6. Zamówienia dokonywane są za pośrednictwem sklepu internetowego https://haired.pl poprzez dodanie produktu do koszyka, dokonanie wyboru dostawy, podanie danych do płatności oraz do dostawy, akceptację regulaminu a następnie postępowanie według dalszej instrukcji znajdującej się na stronie niniejszego sklepu internetowego.
 7. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie standardowego przelewu lub poprzez system płatności internetowych: Przelewy24.
 8. Użytkownik ma możliwość dokonania wyboru dostawy, do wyboru poprzez (z zastrzeżeniem, że za granicę wysyłka możliwa jest jedynie Kurierem InPost):
  Kurier Poczta Polska
  – Paczkomaty InPost
 9. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do wszelkich materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.
 10. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.
 11. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 12. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.
 13. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w punkcie 2 Regulaminu. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 14. Administrator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 15. Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.
 16. W wypadku odstąpienia od umowy Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 17. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 18. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia jego danych przez Administratora. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.
 19. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 20. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń lub rozpatrywania reklamacji przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta. Użytkownik-konsument może także skorzystać z innych możliwości pozasądowego dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.
 21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

REGULAMIN: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w pkt 1 i 2 Regulaminu.

Mogą Państwo skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

REGULAMIN: Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: ul. Olesińska 11/8, 02-548 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.